ბმულები
http://www.cec.gov.ge - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

http://undp.org.ge - UNDP Georgia

http://freedom.org.ge - ა(ა)იპ უფლებები და თავისუფლებები – კაშირი

http://ge.itstep.org -  IT Step აკადემია - საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი IT სპეციალიზაციით