2010 წ - თვითმმართველობა
15 მაისი, 2010 წ

"დემოკრატიის ცენტრი" არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად დარეგისტრირდა

"დემოკრატიის ცენტრი" 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს; საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის თვითმმართველობის ორგანოს - საკრებულოს; საქართველოს დედაქალაქს - თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარდა და მიენიჭა დამკვირვებლის სტატუსი ყველა დონის ნებისმიერ საარჩევნო კომისიაში - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულება №277/2013, 2013 წლის 15 მაისი.