სატელეფონო კონსულტაციები
პროექტის მიზანი: პროექტი ხორციელდება საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხარდასაჭერად, ვისთვისაც მიზეზთა გამო მნიშვნელოვანია კონსულტაცია სრული კონფიდენციალობის დაცვით.

პროექტის ამოცანები: კონსულტაციები ეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროს, როგორც სამართლებრივი, ასევე სოციალური კუთხით.

პროექტის შედეგები: პროექტის შედეგი გამოიხატება სამართლებრივ კონსულტაციებში, საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ასამაღლებლად.
 
პროექტის შეფასება: პროექტის შეფასება მოხდება წლის განმავლობაში განხორციელებული ზარების ოდენობისა და ხანგრძლივობის ანალიზით.

პროექტის დაფინანსება: პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა უმნიშვნელოა, რომელიც სატელეფონო გადასახადის და საკონსულტაციო ჰონორარით შემოიფარგლება.

ტელეფონი: 09 001 001 21 - ზარის განხორციელება მაგთიდან და ჯეოსელიდან - 50 თეთრი.