"დემოკრატიის ცენტრი" ადგილობრივი არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად დარეგისტრირდა
2014-05-01
"დემოკრატიის ცენტრი" ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისისარჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარდა და მიენიჭა დამკვირვებლის სტატუსი ყველა დონის შესაბამის საარჩევნო კომისიაში - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულება №100/2014, 2014 წლის 1 მაისი.